ข่าว > สมัครงาน > คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

share
Facebook
Twitter

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

05 ตุลาคม 2561

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานใสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน  1  อัตรา   สังกัด  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี   ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร หรือเศรษฐศาสตร์การเกษตร หรือเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออยู่ระหว่างการรออนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก โดยคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 3 เดือน  นับจากวันที่ปิดรับสมัคร  ทั้งนี้  ต้องมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา  เป็นผู้ที่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้  ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่  ชั้น 7  สำนักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  โทรศัพท์ 0 2849 7544   หรืองานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  โทรศัพท์  0 3425 5790  หรือที่    สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี    โทรศัพท์   0 3259 4043  ถึง 50  ต่อ 41008, 41003, 41006  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่  6 พฤศจิกายน 2561  ในวันและเวลาราชการ