ข่าว > สมัครงาน > คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาสถิติ

share
Facebook
Twitter

คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาสถิติ

05 ตุลาคม 2561

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานใสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน  1  อัตรา  สังกัด  ภาควิชาสถิติ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางสถิติ  สถิติประยุกต์  การวิจัยดำเนินงาน ประกันภัย  หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  และต้องมีพื้นฐานปริญญาโทและตรีทางสาขาวิชาสถิติหรือสถิติประยุกต์ ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารและธุรการ  สำนักงานคณบดี  ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ 1  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม  โทรศัพท์  0 3424 5300 ต่อ 28016, 28046  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 28  ธันวาคม 2561  ในวันและเวลาราชการ