ข่าว > กิจกรรม > แบบสำรวจความคิดเห็น

share
Facebook
Twitter

แบบสำรวจความคิดเห็น

03 ตุลาคม 2561

ขอเชิญชวนบุคคลทั้งภายในและภายนอกตอบแบบการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน กระบวนการจัดกิจกรรมและการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญที่สุด คือ บัณฑิตซึ่งเป็นผลผลิตของสถาบันจะมีคุณสมบัติเหมาะสม ตรงกับความต้องการอันเป็นประโยชน์ต่อตัวบัณฑิตในการเพิ่มจุดแข็ง เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองหรือมีศักยภาพการแข่งขันในโลกของการทำงานหรือศึกษาต่อไป https://goo.gl/NCsWb3