ข่าว > สมัครงาน > สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

share
Facebook
Twitter

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

07 กันยายน 2561

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานในสถาบัน  อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

1. ตำแหน่งอาจารย์   จำนวน  1   อัตรา    ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์    ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านนิเทศศาสตร์  วารสารศาสตร์  หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้  มีประสบการณ์ทำงานและการสอนที่เกี่ยวข้องกับการตลาด การสื่อสารการตลาด Content  Marketing ไม่น้อยกว่า 3 ปี  หากมีประสบการณ์ด้านการทำวิจัยและหรือการบริการวิชาการเชิงสังคม  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  มีประสบการณ์ทำงานและการสอนที่เกี่ยวข้องกับ  ธุรกิจการเงิน  การตลาด  การตลาดดิจิทัล  เศรษฐศาสตร์  การวิจัยทางธุรกิจ  ไม่น้อยกว่า 3 ปี  หากมีประสบการณ์ด้านการทำวิจัยและ/หรือการบริการวิชาการเชิงสังคม  ทางด้านการบริหารธุรกิจ  และ/หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ    จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เป็นผู้ที่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้ 

2. ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์  ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้   มีประสบการณ์ทำงานและการสอนที่เกี่ยวข้องกับ   การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ   การวางกลยุทธ์และการสร้างสรรค์การสื่อสารการตลาด  การบริหารจัดการแบรนด์  การเขียนข้อความโฆษณาไม่น้อยกว่า 3 ปี หากมีประสบการณ์ด้านการทำวิจัยและ/หรือการบริการวิชาการเชิงสังคม  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  เป็นผู้ที่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้ 

ผู้สมัครตำแหน่งที่ 1 – 2 ขอและยื่นใบสมัครได้ที่  กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2849 7544 หรืองานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  โทรศัพท์ 0 3425 5790  หรือที่  สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  โทรศัพท์  0 3259 4043 ถึง 50  ต่อ 41008, 41003, 41006  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 25 กันยายน 2561  ในวันและเวลาราชการ