ข่าว > สัมมนา > ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมอบรม

share
Facebook
Twitter

ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมอบรม

24 สิงหาคม 2561

งานพัฒนาคุณภาพการสอน ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา หลักการและทฤษฎีการเรียนรู้ วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ห้องกิจกรรมอาจารย์ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 ชั้น 2 และเทคนิควิธีสอน วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้องกิจกรรมอาจารย์ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 ชั้น 2 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
อ่านต่อ...