ข่าว > กิจกรรม > กำหนดการเลือกตั้ง

share
Facebook
Twitter

กำหนดการเลือกตั้ง

13 กรกฏาคม 2561

กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะมัณฑนศิลป์ คณะดุริยางคศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บัณฑิตวิทยาลัย และหอศิลป์

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม ถึง วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561

รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง ณ สำนักงานคณบดี คณะที่สังกัด หรือส่วนงานที่สังกัด

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฏาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งฯ ณ สำนักงานคณบดีและส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้งฯ ณ สำนักงานคณบดีและส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

วันที่ 14-15 สิงหาคม 2561 ขอใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งฯ ล่วงหน้า ณ คณะวิชาหรือส่วนงานที่ตนสังกัด

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้ง ณ คณะวิชาหรือส่วนงานที่ตนสังกัด ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น.