ข่าว > การศึกษา > การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะมัณฑนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2561 : รับตรงอิสระ

share
Facebook
Twitter

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะมัณฑนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2561 : รับตรงอิสระ

21 มิถุนายน 2561

สืบเนื่องจากการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะมัณฑนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในระบบ SU-TCAS รอบที่ 1/2 และรอบที่ 2 เสร็จสิ้นลงแล้วนั้น ปรากฏว่า จำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในทุกสาขาวิชา ยังไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในแผนการรับนักศึกษา และเพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะมัณฑนศิลป์ ปีการศึกษา 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีนักศึกษาครบตามแผนการรับนักศึกษาของคณะมัณฑนศิลป์ ปีการศึกษา 2561 ดังนั้น คณะมัณฑนศิลป์ จึงขอกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก : รับตรงอิสระ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
อ่านต่อ...