ข่าว > การศึกษา > จองหอพัก

share
Facebook
Twitter

จองหอพัก

28 ธันวาคม 2560

หน่่วยหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม นักศึกษาใหม่ที่ประสงค์จะจองหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เพ่ิมเพื่อนใน LINE ด้วย ID : @ivq7135w เพื่อติดต่อกับหน่วยหอพักนึกศึกษาโดยนักศึกษาจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และมีรหัสนักศึกษาจึงจะสามารถจองหอพักของมหาวิทยาลัยได้ โทร. 034-275004