ข่าว > กิจกรรม > ถ่ายทอดสด

share
Facebook
Twitter

ถ่ายทอดสด

15 ธันวาคม 2560

การประชุมออกแบบระบบบริหารทรัพยากรองค์กรของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

วันที่ 18 ธันวาคม 2560       การบริหารพัสดุ (MM)           4103 อาคารวิทย์ 4 ชั้น 1 (นฐ.)

วันที่ 19 ธันวาคม 2560       การบริหารพัสดุ (MM)           ไววิทย์พุทธารี อาคารวิทย์ 1 ชั้น 3 (นฐ.)

วันที่ 22 ธันวาคม 2560       บัญชีสินทรัพย์ถาวร (FA)   4103 อาคารวิทย์ 4 ชั้น 1 (นฐ.)

วันที่ 10 มกราคม 2561       บัญชีการเงิน (FI)                   4103 อาคารวิทย์ 4 ชั้น 1 (นฐ.)

วันที่ 11 มกราคม 2561       บัญชีการเงิน (FI)                   4103 อาคารวิทย์ 4 ชั้น 1 (นฐ.)

วันที่ 12 มกราคม 2561       บัญชีการเงิน (FI)                   4103 อาคารวิทย์ 4 ชั้น 1 (นฐ.)

วันที่ 15 มกราคม 2561       บัญชีต้นทุน (CO)                   นริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 4 (ตลิ่งชัน)


อ่านต่อ...