ข่าว > กิจกรรม > เลือกตั้ง

share
Facebook
Twitter

เลือกตั้ง

09 ตุลาคม 2560

กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ประเภทคณาจารย์ ประเภทผู้แทนคณะอักษรศาสตร์
1. วันที่ 6-16 ตุลาคม 2560 รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ณ สำนักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร์
2. วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
3. วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้ง
4. วันที่ 19-20 ตุลาคม 2560 ขอใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า
5. วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 ลงคะแนนเลือกตั้ง โดยวิธีลับ ณ สำนักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร์ เวลา 09.00-15.00 น.