ข่าว > กิจกรรม > SuOpenHouse2560

share
Facebook
Twitter

SuOpenHouse2560

05 ตุลาคม 2560

งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี พ.ศ. 2560
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560
บริเวณศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
พบกับกิจกรรมจากคณะวิชา หน่วยงานต่างๆ
และกิจกรรมการแสดงบนเวทีกลาง

1. การประกวดดนตรีเยาวชน ครั้งที่ 9 รอบชิงชนะเลิศ ในรูปแบบบทเพลงพระราชนิพนธ์
2. การแสดง ระบำร่วมสมัย ของภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์
3. การวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาสื่อผสม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
4. การแสดงโขน “พระรามตามกวาง” ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์