คณะวิชา

บัณฑิตวิทยาลัย

ข้อมูลคณะ

บัณฑิตวิทยาลัย มีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารการศึกษา และประสานงานการจัดการศึกษาระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนวางแผน วางนโยบาย และควบคุมมาตรฐานการศึกษา การวิจัยประสานงาน สนับสนุน อำนวยความสะดวกในการจัดการศึกษาและวิจัยให้แก่คณะที่เปิดสอน ทำหน้าที่ประเมินและสรุปผลการศึกษาวิจัย ซึ่งจะเป็นการแบ่งเบาภาระงานของคณะ จะทำให้งานสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และได้มาตรฐานเท่าเทียมกันทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้ง 3 วิทยาเขต ปัจจุบัน บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต ทั้งหลักสูตรภาคปกติและหลักสูตรลักษณะโครงการพิเศษ เปิดสอนนอกเวลาราชการในบางสาขาวิชา

หลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญามหาบัณฑิต
- ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต (ศล.ม.)
- ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
- ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

สาขาวิชาที่เปิดสอน

ระดับปริญญามหาบัณฑิต
- สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
- สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
- สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม
- สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
- สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง
- สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและ อสังหาริมทรัพย์

ค่าเทอม

กองทุนและทุนการศึกษา

ติดต่อ

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
ชั้น 7 อาคาร 50 ปี
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์: 0 3 421 8788-91
โทรสาร: 0 3 424 3435

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน ชั้น 2
22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์: 0 2 84 7502-3
โทรสาร: 0 2 849 7503

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
31 ถนนหน้าพระลาน
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2 222 7129
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
1 หมู่ที่ 3 ถนนชะอำ-ปราณบุรี
ตำบลสาพระยา อำเภอชะอำ
จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์./โทรสาร 032-594107

เว็บไซต์

http://www.graduate.su.ac.th